Świadczenia z tytułu śmierci osoby bliskiej w wyniku wypadku

Śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym jest traumatycznym przeżyciem. Niewątpliwie żal, ból i cierpienie po utracie członka rodziny to uczucia, który nie da się zrekompensować, należy jednak pamiętać o przysługujących poszkodowanym świadczeniach odszkodowawczych.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa najbliższym członkom rodziny zmarłego, Sąd może przyznać odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia. Przyznając zadośćuczynienie sąd bierze pod uwagę więzi rodzinne, wiek zmarłej osoby, fakt, że osoba ta utrzymywała rodzinę lub dokładała się do jej utrzymania oraz stopień pokrewieństwa. Kodeks cywilny nie zawiera więc sztywnego katalogu osób uprawnionych do zadośćuczynienia.

Zobowiązany do naprawienia szkody zobowiązany jest także do zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu. Powyższe świadczenia przysługują osobom, które poniosły koszty w związku z leczeniem lub pochówkiem zmarłego. Do wydatków tych zalicza się m. in.: koszty przewiezienia zwłok do miejsca ich pochowania, nabycia i urządzenia grobu oraz wystawienia nagrobka odpowiadającego zwyczajom środowiska.

Najbliższym członkom rodziny Sąd może również zasądzić odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej, w wyniku śmierci osoby bliskiej. Świadczenie to w szczególności skierowane jest do dzieci, które w wyniku wypadku komunikacyjnego tracą rodziców, na których utrzymaniu pozostawali. Zgodnie jednak z linią orzeczniczą odszkodowanie może zostać również przyznane rodzicom zmarłego dziecka, jeżeli istnieją przypuszczenia, iż w przyszłości dziecko byłoby finansowym wsparciem dla rodziców.

Kolejnym świadczeniem jest renta. Do katalogu osób uprawnionych do renty zaliczamy dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią osoby, względem których ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny, drugą zaś osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Przy miarkowaniu wysokości renty Sąd bada zarówno potrzeby poszkodowanego jak i możliwości zarobkowe i majątkowe zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.

info: natropie.com

Kategorie: Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 + 7 =


Powiązane Posty

Artykuły

Czym jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jakie są jego zasadnicze cechy ?

Instytucja zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę obok zwrotu wszystkich wynikłych kosztów będących następstwem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (najczęściej w praktyce kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, przygotowania do wykonywania nowego zawodu, adaptacji i przebudowania mieszkania z Czytaj więcej…

Artykuły

Odszkodowanie za błędy medyczne bez sądu

Sądowe procesy o wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia za błąd medyczny trwają latami. Kto nie chce tyle czekać, może złożyć wniosek do Europejskiego Centrum Odszkodowań s.a. EuCO powstało aby ułatwiać pacjentom lub ich rodzinom uzyskanie odszkodowania Czytaj więcej…

Artykuły

Komu należy się odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku? Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowania powypadkowe, warto zaznaczyć, że jeśli u Państwa miała miejsce taka sytuacja proszę się zgłosić robimy sprawy do 20 lat wstecz! 607-087-065 Odszkodowania powypadkowe za śmiertelne wypadki komunikacyjne z reguły wypłacane są z polisy OC Czytaj więcej…