W jakiej sytuacji należy mi się odszkodowanie?
Jeśli na skutek wypadku spowodowanego przez innego sprawcę doznasz obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia możesz oczekiwać:
– Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
– Zwrotu kosztów poniesionych na leczenie, opiekę zdrowotną, rehabilitację oraz utraconych dochodów za okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem
– Renty z tytułu utraconych korzyści, w przypadku, kiedy częściowo lub całkowicie utracisz zdolność do pracy zarobkowej,
– Renty z tytułu zwiększonych potrzeb, jeżeli koszty leczenia będą ponoszone przez długi okres czasu lub stale co wpłynie na zmniejszenie Twoich dochodów uzyskiwanych przed wypadkiem
– Zwrotu kosztów za rzeczy, które w czasie wypadku uległy zniszczeniu.

Jak wysokiej kwoty odszkodowania mogę się spodziewać?
Wysokość kwoty odszkodowania jest ściśle uzależnione od trwałych następstw wypadku. Stopień uszczerbku na zdrowiu, wyrażany procentowo to podstawowy, aczkolwiek nie jedyny czynnik, który brany jest pod uwagę przy określaniu wysokości odszkodowania. Aby zmaksymalizować szansę na uzyskanie jak najwyższego świadczenia, Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. posiada własną Kancelarię Radców Prawnych. Powierzając sprawę w ręce EuCO masz pewność, że zajmują się nią wysoko wykwalifikowani specjaliści. Pieniądze, które otrzymasz, to forma rekompensaty doznanych przez Ciebie cierpień fizycznych i psychicznych.

Czy mam szansę na uzyskanie odszkodowania?
Bardzo często zdarza się, że poszkodowany ubiegający się o odszkodowanie musi samotnie zmierzyć się z potężną instytucją Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które odmawia wypłaty należności. Oddając sprawę EuCO zyskujesz pomoc doświadczonego i efektywnego pełnomocnika, który w Twoim imieniu walczy o jak najwyższe odszkodowanie. Ponieważ Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. , zatrudnia wykwalifikowany personel i posiadająca odpowiednie możliwości finansowe, Towarzystwo Ubezpieczeniowe zdaje sobie sprawę, że wszelkie decyzje odmowne spotkają się ze zdecydowaną reakcją i często znajdą finał w Sądzie. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam skuteczne ubiegać się o należące się Tobie pieniądze z tytułu odszkodowania.

Dlaczego mam wybrać Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.?
W swoich szeregach zrzeszamy specjalistów z zakresu prawa, medycyny pracy, rzeczoznawstwa, lekarzy orzeczników. Posiadamy własną Kancelarię Radców Prawnych i odpowiednie zaplecze finansowe. Setki prowadzonych przez nas spraw pozwoliły nam zdobyć wiedzę i doświadczenie, które ułatwia nam skuteczne egzekwowanie odszkodowań. Nasi specjaliści są w stanie ocenić realne szanse i wysokość odszkodowania, a następnie przygotować odpowiednie dokumenty. Stosowane przez nas procedury mają na celu zmaksymalizować szansę na wysokie odszkodowanie.

Jakie koszty muszę ponieść zlecając wam sprawę?
Nie wymagamy od Ciebie żadnych opłat wstępnych, zaliczek etc. Jeżeli uda nam się pomyślnie zakończyć Twoją sprawę, rozliczamy się po wypłacie odszkodowania na zasadzie prowizji (success fee). Bezpłatna jest także weryfikacja dokumentów, które będą niezbędne aby skutecznie walczyć o należne Ci pieniądze. Dojazd do Klienta jest darmowy, więc nie musisz się obawiać żadnych kosztów. O szczegóły w każdej chwili możesz zapytać naszego przedstawiciela lub skontaktować się z nami poprzez stosowny formularz na naszej stronie.

Jak wiele czasu zajmuje likwidacja szkody?
Likwidacja szkody powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego zajmuje od 30 do 90 dni, licząc od daty zgłoszenia roszczenia, z zastrzeżeniem, że wcześniej złożona i przedstawiona została pełna dokumentacja. Termin ten niestety może ulec zmianie – powodem wydłużenia mogą być wspominane już mankamenty dokumentacji lub przypadek, w którym proces leczenia nie został zakończony. Wówczas poszkodowany może spodziewać się wypłaty części odszkodowania w trakcie leczenia.

Czy będę musiał zeznawać w sądzie?
De facto sam o tym decydujesz. Jeżeli sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, będziesz musiał uczestniczyć w rozprawie. O tym, czy Twoja sprawa zostanie skierowana do sądu, zadecydujesz sam, po otrzymaniu rekomendacji wystawionej przez naszą Kancelarię Radców Prawnych. Pamiętaj, że pozwala to znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania wysokiego odszkodowania. Jeżeli dojdzie do rozprawy, odbędzie się ona w sądzie właściwym, najbliższym Twojego miejsca zamieszkania.

Co jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie można ustalić jego danych?
W takiej sytuacji należy niezwłocznie zgłosić zdarzenie na policję i skontaktować się z nami, aby uzyskać niezbędne informacje, ponieważ w wielu przypadkach można liczyć na odszkodowanie. Jeżeli ustalimy, że należy Ci się zadośćuczynienie za szkodę na osobie, osobie i mieniu, wypłatę należnego Tobie świadczenia uzyskamy od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Czy obrażenia ciała muszą być widoczne, aby uzyskać odszkodowanie?
Wypadek to przeżycie traumatyczne, w związku z czym możesz w jego wyniku doznać tylko fizycznych obrażeń ciała, ale także rozstroju zdrowia w sferze psychicznej. Jeżeli doznałeś jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, należy Ci się odszkodowanie. Nasza rola polega na udowodnieniu, że nawet niewielkie obrażenia mogą powodować duży dyskomfort, za który powinieneś otrzymać zadośćuczynienie.

Jakie odszkodowanie wchodzi w grę, jeżeli w wypadku zginęła osoba będąca najbliższym członkiem rodziny?
Śmierć osoby bliskiej to przede wszystkim ból i cierpienie dla jej najbliższych. Z tego tytułu Tobie oraz innym członkom rodziny należy się zadośćuczynienie. Poza tym przysługuje Ci zwrot kosztów pogrzebu i postawienia nagrobka, które niejednokrotnie mogą być wysokie. Śmierć bliskiej osoby może także doprowadzić do pogorszenia się Twojego statusu materialnego – wówczas warto starać się o odszkodowanie lub/i rentę z tego tytułu.

Czy można oczekiwać odszkodowania, jeżeli sprawcą wypadku jest moje dziecko, które w jego wyniku doznało uszczerbku na zdrowiu?
Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od wieku dziecka, ponieważ osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 lat w świetle prawa nie można jednoznacznie przypisać winy, jednak można uznać, że małoletni przyczynił się do powstania wypadku. W takiej sytuacji odszkodowanie przyznane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe zostanie pomniejszone o stopień przyczynienia. To, czy można w danej sprawie liczyć na odszkodowanie, będzie zależało od okoliczności wypadku i szczegółowej analizy stopnia odpowiedzialności uczestników zdarzenia za jego skutki.

Nie miałem wykupionego ubezpieczenia, ale poważnie ucierpiałem w wypadku. Czy należy mi się odszkodowanie?
W sytuacji, w której to nie Ty jesteś sprawcą wypadku, ale jego następstwem są poważne obrażenia, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Jeżeli do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w miejscu użyteczności publicznej lub jest to wypadek komunikacyjny, wypłata może nastąpić z polisy OC od osoby lub instytucji odpowiedzialnej za to zdarzenie.

Czy należy mi się odszkodowanie, jeżeli sprawca nie miał polisy OC?
Tak. Jeżeli sprawca szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miał obowiązek zawarcia polisy OC, wówczas szkodę likwiduje nie Towarzystwo Ubezpieczeniowe, lecz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wobec winnego wypadku wszczęte zostanie także postępowanie regresowe. Natomiast jeśli sprawcą jest inny podmiot odpowiedzialny za skutki wypadku, odszkodowania będziemy dochodzić bezpośrednio od tego sprawcy.

Czy jeżeli wypadek miałem kilka lat temu, mogę jeszcze ubiegać się o odszkodowanie?
Owszem, pod warunkiem, że sprawa nie uległa przedawnieniu, którego okres wynosi najczęściej 3 lata. Może on jednak ulec wydłużeniu, jeżeli poniesione przez Ciebie szkody były następstwem czynu niedozwolonego – wówczas jest to okres 20 lat od daty wypadku. Najrozsądniej skontaktować się wcześniej w takiej sytuacji z nami – postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości i poczynimy odpowiednie kroki w kierunku odzyskania odszkodowania.

Moje leczenie ciągle trwa. Czy już teraz mogę walczyć o odszkodowanie?
Nawet, jeżeli Twoje leczenie nie zostało zakończone, możesz ubiegać się o należne Ci pieniądze. Co więcej, bardzo często w takich sytuacjach można liczyć nawet na zaliczkę, która pokryje poniesione już koszty leczenia i rehabilitacji. Na podstawie dokumentacji medycznej można określić, w którym momencie należy ubiegać się o taką zaliczkę i jaka będzie jej wysokość. Naturalnie nie musisz zajmować się tym osobiście – wszystkiego dopilnuje za Ciebie EuCO.

Sąd orzekł, że jestem współwinnym wypadku, lub przyczyniłem się do jego zaistnienia. Czy nadal mogę starać się o odszkodowanie?
Zawsze warto starać się o należne odszkodowanie, nawet jeżeli Sąd wydał niekorzystne dla Ciebie orzeczenie. Nadal możesz walczyć o odszkodowanie, jednakże jego wysokość będzie pomniejszona proporcjonalnie do stopnia przyczynienia się do wypadku. Naszym zadaniem będzie upewnić się, aby orzeczony przez sąd stopień przyczynienia się do wypadku był minimalny, a co za tym idzie zadośćuczynienie czy refundacja kosztów były zmniejszone o jak najmniejszą kwotę.

Jakie muszę posiadać dokumenty, aby uzyskać odszkodowanie?
Przede wszystkim powinieneś przygotować:
– dowód osobisty;
– dokumentację medyczną (dotyczącą leczenia po wypadku, wszelkie faktury i rachunki za leki, środki opatrunkowe, rehabilitację, wizyty lekarskie lub zakup sprzętu medycznego);
– dokument potwierdzający odpowiedzialność sprawcy (notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy wypadku);
– dokument potwierdzający przyjęcie odpowiedzialności za skutki wypadku (oświadczenie podmiotu, na którego terenie doszło do wypadku).

Czy uzyskam odszkodowanie za zniszczony samochód?
Możemy w Twoim imieniu wystąpić o odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu. Jest to korzystne zwłaszcza dla kierowców, których auta w chwili wypadku nie były starsze niż 5 lat, zakupione jako nowe w salonie i bezwypadkowe. Pojazd jednak powinien być naprawiony w Autoryzowanej Stacji Obsługi, zgodnie z technologią producenta, co należy potwierdzić fakturami za naprawę i zakup części oryginalnych.

Otrzymałem od TU informację o tym, że uznało moje roszczenia, a pieniądze zostały przelane na konto pełnomocnika czyli EuCO, jak długo będę czekał na przelew na moje konto?
Kiedy tylko wszystkie procedury związane z dochodzeniem odszkodowania zostaną zakończone, pieniądze zostaną przelane na Twoje konto nie później niż w ciągu 7 dni.

Jak skontaktować się z przedstawicielem Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.?
Wystarczy zadzwonić na numer 607-087-065, lub skontaktować się z nami poprzez elektroniczny FORMULARZ